Yolon sıxanon

Tolışə zıvonədə yolon sıxanon

 

 1. Anqivin bəhvat anqıştə bəlışte.
 2. Asp nıstənə hor jəydə.
 3. Az voteydəm osmon, tı voteydəş rismon.
 4. Bə yoli dim məvo.
 5. Bəxt bıdə Xıdoye.
 6. Çanə otəş bıboş, ıştəni bəsuteş.
 7. Çəş dıli ovəynəye.
 8. Har şəvi qıləy ruj heste.
 9. Harçi bəkaşteş, əyən bədıveş
 10. Çəy po sıvıke.
 11. Dıli piyəy şin bəbe.
 12. Eli zu, ovəyzi zu.
 13. Bə çokə koy Xıdo zamine.
 14. Fırsəti bə fot mədə.
 15. Ğırbonı pəs bıbu.
 16. Həyo bo insoni omə.
 17. Ko odəmi yol bəka.
 18. Iştə qəvi bə xəy okə.
 19. İnson de imoni, sıxan de zəmoni.
 20. Əzyət nıkəşoş, şon əhəniş.
 21. Kafteyən Xıdoş heste.
 22. Qujd be astə əbıni.
 23. Ləvənqi vizo bəbe, cıro əbıni.
 24. Mehmon çe kəy İsaye.
 25. Nuni bəpe Xıdo bırostnı.

​Tolışə zıvonədə Yolon Sıxanon kitobədə peqətə bıə

 

Tolışə zıvonədə aforizmon

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.