Musiqi

Çoqlə hovə qrupi həxədə

“Qiləvo”, “Kinənim, kinənim”, “Tolışə kinə”, “Tı çımı dilbər” ın nomon tolışə zıvonədə bıə vey piyə mahneyon nomonin. Lankoni Sepadi nomədə bıə diədə çoqlə hovə soxtə “Nənon” qrup ın mahneyon jiyeyro dastpoçə beydən. Qrupi uzv bıə Qulbəzər Kərimovə ıştə moə iyən xalon soxtə bı qrupi ımruj jimon doəkəson qıləye. Bəçəy sıxanon qorə ın qrupi keynə soxtə bey məlum ni, təxminən zıneydəmon ki, 55 sorisən veye ın qrup fəoliyət nişo doydə: “Çımı moə pıə detosə bə mıhoribə şe bəştə 4 qılə kinə tolışə mahneyon omutəşe. Əvonən çandə sorone bı mahneyon jimon doydən. Bə vəyon, bə tədbiron şeydən, təxminən 40 sore ki, bə efir beşeydən. Lap sıftə de 4 qılə hovə iyən çəvon avlodonədə dı kəsi i vırədə qrup soxtə bıə”.

Həmonə hovon vəfat kardəşone, esət qrupədə çəvon kinon əvoni əvəz kardeydən. Xanbacı iyən Ğızvəsə nənə qrupi ən sininə uzvonin. Esətən qrupədə 6 qılə uzv heste, əmma çəvon hisob vey beyən bəzıne. Bıçımiro qrupi uzvon bəştə kinon iyən vəyuon omuteydən. Detobə esət qrupi uzvon əncəx nezə avlodon bıən, sənəti sıron nəsılbənəsıl ovoştıniyə bıən. Esətən qrupi uzvon həmmə hovə, xalə, amukinonin. Demi bə ico nənon əğılə boğon qıləyniyədə bə qədə kinon mahneyon omuteydən. Əsosən ğədimə mahneyon handeydən, qrupi sininə uzvon ıştən mahne peğandeydən. Bə Lankon omə har qılə xarici telekanalon hozı kardə materialonədə nənon ıştə vırə heste. Qrupədə ən qədə nənə 48 sin hestışe, əvən ıştə moə əvəz kardeydə. Esət qrupədə dıqlə hovə, dıqlə hovəkinə, dıqləyniyən boə həmronin.

“Nənon” qrupi iminə nom “Hovon” bıə. Hovon pi bey bəpeştə Lankonədə tədbiron qıləyniədə Heydər Əliyev bəvon quş doədə bə qrupi Nənon nom doy məslohat doəşe. Çəybəpeştə qrupi nom dəqiş bıə.

Imruj qrupi uzvon ıştə rujqari de təsərufati, kəy koon dəvoneydən. Beko beyədə nənon bə iyəndı zanq kardən, bə i vırə qırdə beydən məşq kardeydən. Tolışə zıvonədə, Azərboyoni zıvonədə, inqilisi zıvonədə mahne handeydən. Qrupi ğəzənc isə vəyonədə beşeydə. Həm bə diy, həm bə rəyoni, həmən bə Boku vəyon omeydən.

Tolışə mədəniyəti jiyə Ostoro iyən Lankon rəyononədə Tolışə folklor qrupon, tolışə mədəniyət mərkzon hestin.

Publika.az saytədə peqətə bıə

Tolışə nənon

Tolışə nənon folklor ansambl "Bebəfoə bandon"

Baloğlan Əşrəfov "Zəngi yarım"

Baloğlan Əşrəfov "Zengi yarım"

Baloğlan Əşrəfov "Boğədə qıləy bılbıl"

Baloğlan Əşrəfov "Boğədə qıləy bılbıl"

Cavad Rəcəbov "Lankon"

Cavad Recebov - Lenkeran | Джавад Раджабов Ленкорань | Official music

İsrail Məmmədov "Çımı Tolışə zıvon"

TOLIŞƏ ZIVON İSRAİL MƏMMƏDOV.wmv

"İroni təranon" raxs

Sirus Tolış "İminə mehibbət"

Talış mahnısı Талышская песня: "Imina mahabbat" Sirus Tolish

Hadi Hamidi "Vıl omə baharinə"

Talish mahnisi.Талышская песня: "Vil oma baharina" Hadi Hamidi

Thumbnail image

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.