Tolışə şairon

Tofiğ İlhom

Şair Tofiğ İlhom (Şahbazov Tofiğ Eynəli zoə) moəku bıə Tolışə məholi Masalli rayoni Ğızlıvo diədə 1941-nə sori Avqusti 9-də. Pıəş hukuməti məmur, moəş kolxozədə koəkə bıə. Bə iminə sinif 9 sinədə şə. Çominə sinifədə handeədə ıştə ha dıqlə çəşi ruşnə qin kardəşe. Iştə təhsil dəvom kardəşe məxsusi internatə məktəbədə. 1963-1968-nə soronədə əyani handəşe bə vaxtinə Azərboycon Dovlətə Universiteti, ısətnəni BDU filoloqiya fakultədə. 1968-nə soriku tobə ıştə umri oxoy (32 sor) Ğızlıvo di miyonə məktəbədə miəllim ko kardəşe.

14 siniku bino kardəşe bə bədiyə fəaliyət. Iştə şeeronış dıqlə zıvonədə - həm bə Tırki, həmən bə Tolışi nıvıştəşe. Əsəronış çap bıə muxtəlifə qəzet iyən jurnalonədə. İminə şeerış "Azərboycon pioneri” jurnalədə çap bıə. Şeronış ən vey beşə "Lankon” qəzetədə. Peşo mutəmadi çap bıə "Tolışi Sədo” qəzetədə.

Vey mahneyon peğandə bıən bə Tofiğ İlhomi şeeron muğənnion tərəfədə. Baloğlan Əşrəfov de Səməd Tolışi vote bəbe ki, deçəy şeron bə arena beşən. İsrail Məmmədovi de İsmayil Səfərovi bəçəy sıxanon mahne peğandəşone iyən de yolə məhorəti ifa kardəşone. Hətta Tofiğ İlhomi ıştənışən qıləy "Nazilə” nomədə şeer nıvıştəşe, bəy mahne peğandəşe. Həminə mahne Səməd Tolışi esətən ifa kardedə.

Tobə ısə 9 qılə kitobış çap bıə: "Kafte” (1993), "Qızıl gül” (1995), "İki xoruz” (1997), "Kərbəladan gələn səslər” (1998), "Kitabların anası” (1998), "Xəzinələrin açarı” (2000) iyən "Az tolışim” (2001). İminə iyən oxonə kitobış tolışi zıvonədə, əmandəni penc qıləyni tırki zıvondəy. Çe haft qılə kitobədə əncəx "Az tolışim” kitob şairi vəfot karde bədiqə çap bıə. Həminə kitob, tolışi məşhurə alimə zoə Doktor Əli Əbdoli İron İslom Respublikə Rizvan şəhrədə çap kardəşe de latıni qrafikə. 2005-nə sorədə həvəsko tolışşunas Rabil Abdinovi de Muşfiq Abbasovi çəy tolışiədə bıə şeeron "Tolışə Əsəron” nomədə 3 cildədə bə çap hozı kardəşe. Çə kitobon 2 cild çap bıə, 3-nə cild de maddi problemon səbəbi hələən ıştə çapi ro bə çəşe.


Xanəli Tolış

Xanəli Tolış (Xanəli Şirəli zoə Ağayev) – Azərboyconi yolə şairon qıləyniye. İxtisasış tarıxəvon-etnoqraf bıboən, Azərboyon iyən Tolışə zıvonədə nıvıştə şeiron iyən poemon həniyən vey məşhur kardəşe əv. Azərboyconi Nıvıştəvonon İttifoği uzve. “Qızıl qələm” mıkofoti laureate.

Xanəli Tolış 1940-nə sori Marti 2-də Masəlli rəyoni Ğızlıvo diədə moəku bıə. 1958-nə sorədə Bədəlon di miyonə məktəbi sə kardəşe. 1959-1960-nə soronədə bə Azərboycon Dovlət Universiteti qiyabi tarıx fakultə daxil bıə. 1961-nə sori 6 manq “Yeni həyat” qəzeti redaksiyədə ko kardəşe.

1961-2003-nə soronədə Ğızlıvo iyən Dəlokobə 8-sorə məktəbonədə sıftə miəllim, peşo 25 sor Dəlokobə məktəbi direktor ko kardəşe. Isət Ğızılvo mionə məktəbədə ıştə ixtisaso miəllim ko kardə.

Xanəli Tolış bə bədii fəaliyət məktəb handə soronədə bino kardəşe. İminə şeir 1958-nə sorədə Masəlli rəyonədə beşə “Yeni həyat” qəzetiədə çap kardə bıə. Çəy bəpeştə Xanəli Tolışi şeiron əsosən “Masallı”, “Fidan”, “Leninçi”, “Sovet Astarası”, “Lerik”, “Sözün işığı”, “Sovet kəndi”, “Azərbaycan pioneri”, “Azərbaycan gəncləri”, “Ədəbiyyat və incəsənət”, “Azərbaycan ordusu”, “Üçüncü hədəf”, “Tolışi Sədo” həniyən co qəzet iyən jurnalonədə çap kardə bıə.

Xanəli Tolışi əsosən se qılə zıvonədə nıvıştəşe ıştə şeiron hələ ım rujən şer nıvışteyədə dəvom kardeydə: Azərboyconi zıvonədə, Rusi zıvonədə iyən Tolışi zıvonədə.

De tobə esət Xanəli Tolışi 9 qılə kitob çap kardə bıə. “Qaranquş yuvası” (Azərboyconcə şeiron – 1999), “Vənəşə” (Tolışə zıvonədə şeiron – 2000), “Şinə çay” (Tolışə zıvonədə şeiron, bəhri-təvilon, mahneon – 2001), “Kərbəla karivanı” (Azərboyconcə mərsiyon, minacaton iyən dini şeiron – 2002), “Bağışla” (Azərboyconcə şeiron iyən poemon – 2004), “Ox, Vətən, Vətən (Tolışə zıvonədə şeiron – 2012), “Dünya, mənə halal eylə” (Azərboyconcə şeiron – 2013), “Qəm karvanı” (Azərboyconcə mərsiyon, dini şeiron - 2014), “Bir ovuc su” (Azərboyconcə şeiron – 2015).

Xanəli Tolış ım rujən bəştə bədii fəoliyəti dəvom kardeydə.


 

Allahverdi Bayrami

Allahverdi Bayrami Ağarıza zoə 1946-nə sori avqusti 8-də Masəllu rəyoni Mədo diədə moəku bıə.

1954-1965 soronədə Mədo miyonə məktəbədə təhsil səşe. 1965-1970 soronədə BDU filoloji fakultədə təhsil səşe. Ostoro iyən Masəllu məktəbonədə 41 sor miəllim ko kardəşe. Esət pensiyədəy. Çəy məqalə, şeeron 1960-nə soriku dovri mətbuatədə dərc bedə.

Tolışi zıvoni, tolışi ədəbiyoti tədğiğ kardedə. Muasiron əy bənə şair, zıvonşunas, ədəbiyotşunas, tənqidəvoni zınedən. 9 kitobi mıəllife.


Camal Lələzoə

Camal Şirəli zoə Ağayev (Camal Lələzoə) 1952-nə sori Noyabri 10-də Masallu rayoni Ğızlıvo diədə moəo bıə. 1969-1974-nə soronədə BDU filoloji fakultədə handəşe.

40 sore dastkoy de pedaqoji fəoliyəti. Ğızlıvo Dəlokobə məktəbədə miəllim ko kardeydə.

Imrujnə Azərboyconi (həmən tolışi) ədəbiyoti nominə şair, talantinə nasir Camal Lələzoə dı zıvonədə (bə Tolışi, bə Tırki) şeeron, hekayon nıvıştedə. 9 qılə kitobi mıəllife.


 Pentono dərc kardə bıə materialon Vikipediyədə iyən Vikimediyədə peqətə bıə

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.