Tolışə bandon

Tolışə Bandon həxədə

Tolışə Bandon – Azərboycon Respublikə cənub-şərğ hissədə vırəbəvırə bıə. Tolışə Bandon əsosən seminə dovrədə çe bınnıştə proseson səkıştədə bə əməl omən. Tolışə Bandon Qafqazi Qədə bandon bıə bə Elbrus (İron) bandon ovaşte halğə təşkil kardeydə iyən çəy barzi 2477 metrə rəsə se qılə əsosə bandə silsilə iyən çəvon kali kəşonədə iborəte. Tolışə Bandon Burovar, Peştəsər iyən silsilə Tolışə Bandono iborəte. Tolışə Bandon silsilə Cənubi Azərboyconi əroziyədəye. Tolışə Bandon cənub-şərğədə bə Elbrusə bandon, ğərbədə isə bə Savalan bandon dəçıkeydə. Viloyəti ən barzə noxton Gömürgöy (2493 m) iyən Qızyurdu (2433 m) bandəbəşonin. Viloyəti Lənkərançay (Bəşəru), Vazaru, Sadaşaru, Astaraçay, Təngərüd, Pensərçay, Ləkər, Veravulçay, Qumbaşıçay, Viləş, Mişarçay, Göytəpəçay, Bolqarçay iyən həniyən co ruyon ıştə səvoni Tolışə Bnadonədə peqəteydən. Tolışə Bandon çe Azərboyconi iyən İroni marzi dırozi dıroz bıə. In restə bandon qırdoədə jiyə əholi dırozə jiy beydən. Imən təsodufi ni, çumçıko amburə do çı vırəy həvo iyən oksiqeni təmiz kardeydə. Həmçinin amburə do əncəx Azərboyconədə iyən İronədə Tolışə Bandonədə beşedə. Çı doy barzi adətən bə 20-25 metrə rəseydə. Amburə doədə bo sənaye məğsədiən vey oko doə beydə. Çəy ezım vey ğoym bey qorənə telefon iyən elektrik sunon hozı kardeədə, pard hozı kardeədə, maşini iyən diləqon kali hisson hozı kardeyədə oko doə beydə. Əvəsorədə sı iyən vənəşə ranqisə bıə amburə do livon bə Tolışə Bandon xoşə mənzərə bəxş kardeydə. Bə insoni jıqo omeydə ki, vişə sıə libos tankardəşe. Tolışə Bandon silsilədə Tırki-Lezir bandi 571 metrədəy. In band Masəllu rəyoni əroziyədə vırəbəvırə bıə. 

Vikipediyədə peqətə bıə

      Tolışə Bandon Masəllu

Ostoro Hamoşam Bandon

Ostoro Hamoşam Bandon

Lankon Qamo

Tolışə Bandon Ostoro

Azerbaijan tourism /Talish Region.Astara (Талышские горы) #NationalGeographic #TOURISM

Tolışə Bandonədə əvəsor

Ostoro təbiət

Azerbaijan/ Spring in the Talish mountains

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.