Tolışə zıvon

Tolışə zıvoni həxədə

Azərboyconədə iyən İronədə jiyə tolışon tolışə zıvonədə qəp jəydən. Tolışə zıvonədə qəp jə kəson hisob təxminən bə 1 milyoni neze. 

Tolışə zıvon bə Hind-Avropə zıvonon Hind-İron kəşi daxile. Tolışə zvon bə Kaspi zıvoni qrupi daxile. In zıvon bə Hind-İron zıvonon qrupədə İron qrupi daxil bıə şimol-ğərbi İroni zıvoni niməqrupi qıləy kəşe. Bə Kaspi zıvoni qrupi aid bıə Qilani zıvon, Mazandarani zıvon, Simnani zıvononən bı zıvoni nez bıə zıvonon hisob kardə beydə.

Tolışə zıvon bə Fars, Tat, Kurd, Tacik, Osetin, Puştu, Dəri, Beluc iyən bə həniyən co zıvonon neze. De Slavyan (Rus, Belorus, Ukrayna, Çex, Polyak i.h.c.), Baltik (Litva, Latış), Qerman (Nemes, İnqilis, İsveç i.h.c.) zıvonon nezə avlode.

Tolışə zıvoni əlifbo latın əlifbo əsosədə təşkil kardə bıə. In əlifbo 29 qılə hərfo iborəte. Çımon 22 qıləyni samit, 7 qıləyni saite. Tolışə zıvonədə isim bə 6 curə hol dəqiş beydə. Azərboyconədə beşə “ Tolışon Sədo ” qəzetədə tolışə zıvonədə məğalon, hikoyon iyən şeyiron çap kardə beydə.

Tolışə zıvoni əsosən 3 qılə yolə dialekt hestışe. Şimol, miyonə iyən cənubi dialekt. Azərboyconədə əsosən  Şimol dialektiədə qəp jəydən.

Vikipediyədə peqətə bıə

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.