Mətbəx

Tolışə hardı-bırəvonon həxədə

Ləvənqin be polo əbıni

Jəqo tolışə xıyzon ni ki, əyo curəbəcurə polo nıpaton. Xısusən Lankonədə, Ostoroədə moy, Likədə, Masəlluədə həm moy, həmən kaq, kijə oko doydən. Kijə polo, dəparzıniyə polo, ləvənqinə polo novon lap ve məhşurin. Qujdə xorəkon əsosən bozbaş, kıftə, kəbob, lulə-kəbob, ağaran həniyən vey oko doydən. Xısusən duninə aş vey piyə xorəke. Im bə dovğə oxşəş bıdoən, mıəyyən fərğonış heste. Bıçımiro niyədə ruyən qırdə kardə be bəpeştə bə mandə duy kamişə ordə jəydən, qıləy moğnə, kamişe noxud ekardeydən, pateydən, kali vıronədə lobyə, laqən əlovə kardeydən. Əmma bə duninə aşi ruyən ekardeydənin. Dancən milli xorəkon qıləyniye. Əy de şıti hozı kardeydən. Şıti pateydən, bəçey dılə nun anceydən hardeydən. Xorəkon vey əksəriyət de azərboyconi tırkon xorəki eyniye. Yəni çəvon tərkib eyni bıboən, hozı kardeyədə fərğ heste. Tolışə xıyzononədə xısusən əvəsor, tovostonə manqonədə kavuyonədə hozı kardə bıə xorəkon həniyən veyin. Vişədə iyən boğ-bostonədə beşə daşti kavuyon qırdə kardeydən torə, kətə pateydən. Kavuyə piyoz, si, nənof, həlimdur tolışə mətbəxədə mislış ni. Kəvşəni həyvononədə həvuş, kəkliqi qujdi oko doydən. Mısılmonə tolışon xuqə qujd hardeydənin. Umumən tolışonku qırd ğədəğən noə bıə həyvoni qujd ni.

Tolışə hardı-bırəvonədə bə ağıli iminə omə xorək lvənqiye. In xorəki bəştə məxsusəti əve ki, kaqə qujdi kalori kam beydə iyən əy həniyən ləzətin kardyero viz iyən həniyən co ədviyoton oko doydən.

Publika.az saytədə peqətə bıə

 

Kuku resept

Kuku çe tolışon ğədimə xorəkonədə qıləye. K uku  v ey ləzətin, təmin, ətrinə, odəmi si  kardə tolışə xorəke. Sori har semonədə  əy pate harde bedə. Çe kuku curbəcur ə novon hestin. Tolışon əsosən əy de ləvənqi hozı kardeydən. Bə kuku de ləvənqi bə ivırə qeşnı, şivit ekardəşbu, ım səbzi kuku bedə, qirəm bodomcon ekardəşbo ım bodomconə kuku , noxud ekardəşbu noxudinə kuku bedə. Yaan bə kuku dılə patə moy, kijə sinə qujdi ekardeydən. Har kəs bəştə zovqi mıvofiğ curəbəcurə kuku hozı  kardeydə.

Tolışon ən vey ləvənqinə kuku pateydən. Jıqo kuku hozı kardeyro ləvənqi, moğnə, kərtof, qeşnı, şivit, ruyən, nemek, istiot, tıtım iyən i xorəkə keçə ordə lozime. Bıçımiro sıftə ləvənqi hozı kardeydən. 3-4 bınə hışkə piyoz lu kardə beydə, şıştə beydə, qujd horə maşinədə horə beydə, çəy ovi parzıneydən, çəyo 200 ğr. vizi qujd horə maşinədə bekardən bə həmonə dəparzıniyə piyozi əlovə kardeydən. Kamişəy nemek, istiot, tırşə, tıtım ekardə beydə, i vırədə bəyındı jə beydə. De jıqo ləvənqi hozı kardən.

Çı ləvənqi səpe 8-10 qılə moğnə arışteydən. Kamişe qeşnı, şivit hır-hırdi ancedən, həmçinin hışkə nənof əlovə kardeydən. Qıləy vey yol nıbə kərtofi qujd horə maşinəd ə bekardən, çəy ovi dəparzıniyə bəpeştə əlovə kardeydən. Kuku çok-çoki pezambiyo votəynə kamişe sodə ekardən, çey səpe 1-2 xorəkə keçə ovinə ruyən, 1 xorəkə keçə ordə əlovə kardə beydə iyən de taxtə keçə çok-çoki bəyəndı jə beydə.

Çəyo nığılə tovə otəşi səpe noydən, bə çəy dılə 1-2 xorəkə keçə ovinə ruyən ekardeydən, tovə çok-çoki sı kardə beydə, qırd sı be bəpeştə ıştə hozı kardə kuku bəçəy dılə ekardeydən, həzinə otəşədə pateydən. Çe kuku ji be bəpeştə əy tovə dılədə peqordıneydən ki, çəy səpeyən bıbu. 25-30 dəğiğə mıddətədə kuku hozı beydə. Sərin be bəpeştə ancedən, bə surfə noydən.Ləvənqinə kaq

Ləvəngi

Ləvənqinə moy

Balıq ləvəngisi

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.