Şeiron

Tolışə zıvonədə şeiron

Əmə tolışonimon Bandon

Həğiğət bıə vırədə
Zu əbıni zərədə.
Çətinədə, darədə
Ğıyrət bıkəşonimon,
Əmə tolışonimon.

Şımşi bıjən, ox bıjən,
Bə deşmeni doğ bıjən,
Bənə avuə çəx bıjən
Babəki kəşonimon,
Əmə tolışonimon.

Zındəmon xəyri, şəri,
Hiçki bəmə nısıri.
Şairə Zulfuqari
Şeirəti şonimon,
Əmə tolışonimon.

Vey bərk bedə sığə band,
Kam bəbe əçəy bığand,
Qullə vədə şık bımand,
Həzi nom-nışonimon,
Əmə tolışonimon.

İlhom, çanə hestimon,
Dı har xəlği dustimon,
Iştə rodə rostimon,
Bədə ro əşınimon,
Əmə tolışonimon.

Sə rəsə bə osmoni,
Avon ıştı qırdo ni.
Bə vəjd vardən insoni,
Ha çəmə barzə bandon!
Bə həxi nezə bandon.

Şulonı şur-şurədən,
Həşi ranqi nurədən.
Ruonı qur-qurədən,
Ha çəmə barzə bandon!
Bə həxi nezə bandon.

Honi bullurə şişəy,
Kıl-kımıton vənəşəy,
Har ton amburə vişəy,
Ha çəmə barzə bandon!
Bə həxi nezə bandon.

Mandəş bənə podoşo,
Top-tifanqı bə duşo.
Qətə har ton bə çəşo.
Ha çəmə barzə bandon!
Bə həxi nezə bandon.

Barzə, reçinə boloş,
Dıtıne merdə tolış.
Çı vətəni səy kıloş,
Ha çəmə barzə bandon!
Bə həxi nezə bandon.

Tofiğ İlhom Tofiğ İlhom


Tolışə zıvonədə şeir "Pozi şəvədə xıyolət"

talishca sher -talışca şeir ( tolosha sheir) poem in talish language

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.